Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Selangor

SEKSYEN ASET

 1. Menerima, mendaftar, menyelenggara aset alih di bawah kawalan, penyimpanan, penempatan dan pelupusan serta hapus kira.
 2. Memaklumkan edaran aset dan pegawai penyelaras aset bahagian/daerah membuat pelabelan aset
 3. Memastikan aset dijaga dengan baik di jabatan dan daerah.
 4. Menyediakan Laporan Tahunan Aset dan Stor (sebelum 15 Mac setiap tahun)
 5. Menyediakan Laporan Suku Tahun Aset dan Stor Jabatan setiap suku tahun
 6. Menjalankan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JKPAK)
 7. Menerima dan mendaftar, stok di bawah kawalan, penyimpanan, penempatan dan pelupusan serta hapus kira stok di Stor Utama.
 8. Mendapatkan laporan stor setiap suku tahun di Stor Utama jabatan.
 9. Menghantar laporan suku tahun stor setiap penghujung suku tahun ke Perbendaharaan
 10. Menerima dan mendaftar aset hidup (haiwan) di bawah kawalan, penyimpanan, penempatan dan pelupusan serta hapus kira.
 11. Menghantar laporan suku tahun aset hidup setiap penghujung suku tahun ke Perbendaharaan.
 12. Pengemaskinian dan perekodan tanah dan bangunan kerajaan untuk tujuan sistem akruan
 13. Memastikan stok di Stor Utama dijaga dan diurus dengan baik
 14. Menguruskan rekod kemasukan stok baharu dari pembekal
 15. Menguruskan pengeluaran stok berdasarkan permohonan dari Bahagian/ Daerah.
 16. Menyediakan laporan stor setiap suku tahun di stor utama jabatan
 17. Menghantar laporan suku tahun stor setiap penghujung suku tahun kepada pegawai aset
 18. Menjadi penyelaras bagi proses Verifikasi Stok setiap tahun di Stor Utama
 19. Menjalankan proses pelupusan dan hapus kira bagi stok tidak aktif
 20. Membantu pegawai aset menyediakan laporan Tahunan Eksekutif stor