Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Selangor

KEWANGAN

 • Memproses bayaran Emolumen Kakitangan Tetap dan Kontrak bagi 5 daerah.
 • Memproses bayaran gaji bagi Kakitangan Sambilan.
 • Memproses permohonan Pesanan Tempatan, Inden dan Baucar Bayaran.
 • Merekod, menyimpan surat jaminan bank / bon pelaksanaan dan menyediakan surat pelepasan setelah perakuan siap kerja dikeluarkan pegawai projek.
 • Menyemak dan memproses tuntutan elaun (lebih masa, perjalanan, makan, harian, lojing, hotel, kemudahan perubatan, penceramah, perpindahan, pakaian panas, istiadat, dan lain-lain) bagi 5 daerah.
 • Memproses bayaran kontrak jabatan bagi vot mengurus osol 29000.
 • Memproses dan menunaikan baucer bayaran Panjar Wang Runcit bagi 5 daerah.
 • Memproses dan menghantar Sijil Akhir Panjar Wang Runcit tahunan.
 • Memohon pindah peruntukan bagi keperluan Bajet Mengurus dan Pembangunan jabatan.
 • Memproses dan mengeluarkan Resit Rasmi bayaran balik, hasil dan penyata pemungut harian jabatan.
 • Memohon bayaran AP58a ke Perbendaharaan Negeri Selangor.
 • Mencetak dan menyediakan Laporan Bulanan Vot Mengurus jabatan.
 • Merekod dan menyelia peruntukan mengurus jabatan bagi osol 10000, 21000, 22000, 24000, 25000, 27000, 29000, 30000 dan 40000 melalui Laporan Harian Buku Vot jabatan.
 • Menyedia dan memohon ID pengguna untuk penyedia, penyemak, pelulus dan pembatalan untuk mengakses masuk ke dalam sistem iSPEKS dan borang had kuasa AP101.
 • Memohon Token untuk ID pengguna sistem iSPEKS ke Digicert Sdn Bhd dan Perbendaharaan Negeri Selangor.
 • Menyediakan Anggaran Bajet Mengurus tahunan jabatan perkhidmatan veterinar negeri selangor.
 • Memohon penggantian EFT / Cek Terbatal bagi akaun bank EFT / Bayaran.
 • Membantu menyelia dokumen kewangan di dalam bilik fail kewangan.
 • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarah dari semasa ke semasa