• Menyediakan perkhidmatan veterinar yang cekap, berkesan dan proaktif untuk pembangunan industri ternakan dan industri asas ternak
  • Menyediakan perkhidmatan perundingan dan bimbingan pembangunan usahawan ternakan dan industri asas ternak
  • Melaksanakan program / projek pembangunan ternakan dan industri asas ternak
  • Melaksanakan program pengawalan, pencegahan dan pembasmian penyakit haiwan dan zoonetik
  • Menguruskan dan mengeluarkan permit permindahan ternakan dan produk hasilan ternakan
  • Menguatkuasakan peraturan dan undang - undang yang berkaitan dengan perkhidmatan veterinar di peringkat daerah    

 

[Laman Utama]